Richtiegheet

Heë is nog ins noa ’t zude eraaf kome. D’r Alwien. Mit d’r tsóg. ’t Jruetste deel va zie leëve woeënt e in ’t Hollendsj. Doa jong e noa de hoeëg sjoeël. Vong doa zie werk. Fotograaf va koens. Doa hat heë oog vuur kraeje. Óp internet zoog heë jet nuits uvver de plaatsj van oeëts. Woa heë jeboare is en noa jen sjoeël jong. Ing kirch mit bezóngere vinstere weëd doa aafjebraoche. Heë kent ’t tsefort. Zicher die bezóngere vinstere. Va verbóngeheet. Oane óngersjeet. Klure i litsjpel. E koenswerk. Doa wil heë nog waal foto’s va han. Hu is e tserukkome. Óp de plaatsj va zieng joegendtsiet. De sjoeël is nit mieë tse zieë. Doa is noen inne sjpieëlplai.
‘Dat hat zieng richtiegheet,’ dinkt d’r Alwien.
‘’t Is van de kinger blaeve.’
Evver de kirch sjteet d’r nog. E deep jeveul va vräud kunt in ‘m óp. De plaatsj woa vräud en leed kótbijenee koeët zieë. Jeboare weëde en sjterve. ’t Leëve jevierd woeët. Tsezame mit de sjoeël ’t vrugjoar woar. Heë jeet óp de kirch aaf. Sjrukt. De roete zunt voet. De ieëtsjte sjpore van aafbraeche. D’r wink hat vrijsjpel. De richtiegheet va wat hei passeert, vervluut i vroagtseechens. D’r Alwien maat foto’s. De sjpraechende vorme van dat jroeëse hoes lekt e vas. Koens um tse behaode. De vräud van oeëts bliet.
Inne mörje lang leuft e doa rónk en maat bilder. Da jeet d’r apparaat in de taesj. Heë jeet werm tseruk. E sjtuk wieër kunt e langs inne toere mit e neon kruuts.
‘Vroagtseechens en richtiegheet, ‘dinkt d’r Alwien.
D’r apparaat bliet in de taesj. ’t Oog vuur koens. De foto’s junt mit ‘m mit. Noa heem. Doa zal me zieng bewóngeroeng dele.