Waech

Ing waech um tse bejinne. Mit tek winke. Jreun va vrugjoar. Hosanna zinge zoeëwie oeëts in ing vruier jesjiechte. Ummer werm óppenuits vertseld. Hofnoeng en nuits óp bezóngere tsiete. Aier zieëne i sjpraechende klure. ’t Sjpel va versjtaeche sjteet tse wade.
En da d’r tillefoon. Jraad nog mörje. Sjreklieg ’t nuits. D’r doeëd va Jouwe Vriedieg. Drei oer. Noen al óp zóndieg. Jraad vuur tswelf oer. Zommertsiet. De klokke va Wiese Donnesjdieg sjwieje hu al. De jreun tek langs d’r waeg oane hosanna. De Jouw Waech weëd sjtil. Eróp noa d’r huevel va leed.
De jesjiechte oes vruier tsiet bliet. I nui wöad. Tseruk mit de klokke. D’r sjtee va verdris voetjerold. ’t Sjpel va vinge kunt. I sjpraechende klure. Inne nuie zóndieg. Inne voeëjel vluut uvver. Naeste weëde werm jebouwd. Oes ing vinster klinkt moeziek. Piano. Ing sjtim zingt.
‘Leëve. Ummer werm leëve’.