Perre

Ze sjpatsere jeer, ’t Bertie en d’r Wiel. Flot blieve ze nit heem vuur ’t weer. Of ’t mós wus sjleët zieë. Sjtórm, wólkebróch of zoeë jet. ’t Hat jraad d’r raits vuur hön. ’t Weer neëme wie ’t is. Alling noen mit de Oeëstere. Dat woar komiesj. Sjnei, dikke vlokke. Inne daag hat ’t hön binne jehaode. Evver inne daag sjpieëder wille ze eroes ’t Nuits kunt mit d’r tillefoon. E klingking jeboare. Ze sjnappe ziech bij d’r erm. Junt eroes. Noa de natoer. Sjpatseerjank in de tsiet. ’t Verbij joa en ziech vräue óp e nui leëve. Klingkink. Perre. Rots um óp tse bouwe. E hoes va leëve. Va leefde.
Ze lofe uvver inne veldwaeg. ’t Vingt aa tse sjneie. Intsel vlokke. ’t Bertie sjtikt ing hank oes. Vingt ing vlok. Sjmiltst in de wermde van de hank. Um tse verware in ’t hats.
E klingkink jeboare. Vrugjoar in d’r sjnei. Wermde in de kou.