Mitjemaad

Inne daag um nit vöal eroes tse kieke. Sjoele reën. D’r april deed ziene naam ier aa. Heë deet wat e wil.  D’r Wiel huet de klep va de brivvebus. De pos is doa. Heë jeet noa d’r jank. Inne brif is kome. An d’r umsjlaag kan heë ’t zieë. ’t Beloaft nit vöal jóds. Jet van absjied. Heë leuft d’rmit noa ’t tsimmer. Óngertusje maat e d’r brif óp. Heë ziet ’t tsefort. D’r naam woa ’t um jeet sjteet jroeës dróp. D’r Bart. De oge junt lank-saam uvver de lettere. Mit d’r brif sjteet e ing tsiet bij de vinster. Heë kiekt eroes. Zieng jedanke mit erinneroenge. Dele ziech mit de drupe óp de roet.
Jans jet joare hant ze tsezame jewirkd. Jiddes joar bouwete ze in d’r jank van de auw sjoeël d’r krissjtal. Sjtrue hoale bij d’r boer. Jet tek en klimop in d’r busj. Ze zónge krislidjer d’rbij. Mit de vasteloavend zatse ze óp die plaatsj de tieëk. D’r Bart hauw de jruetste sjpas um waeche va tse vure de nuitste sjlajere óp tse neëme. Sjtonde lang zoos e bij d’r radio. WDR4. ‘Jecke Tön’.
‘Guck mal, guck mal wie der guckt, aber guck nicht,denn der guckt grad’. Dat lidje kank e dreume. I lengde va joare.
Noa de pentsiejoeën zunt ze ziech blieve belle. Rónk de kristsiet en de vasteloavend.
‘Wits te nog?’
Zoeë vong ’t jesjprieëch aa. En an d’r sjloes.
‘Sjun dat vier ’t hant mitjemaad.’
D’r Wiel zetst de kaat óp d’r dusj. Oes e sjaos holt e ziech d’r foto-album. Bekiekt ziech de foto van de sjoeël. Doa sjtunt ze allenäu bijenee.
Werm ing plaatsj winniejer.
’Joa Bart,’ zeët d’r Wiel vuur ziech hin. ‘Sjun dat vier ‘t hant mitjemaad.’