Ing sjun kluur

Tsezame junt ze in de vrugde noa ’t waarjesjef. D’r Joeëhan hat e keersje en ’t Lieza óch ee. Dierek bij d’r i-jank is ’t jebeks. Hu in ’t tseeche van oranje. ’t Lieza pakt jet deelsjer.
‘Die lek iech mar bij diech in de kar.’
‘Joa, Lies. ‘t Jieët hu jet tse viere. Feste ligke miech wal.’
Bij d’r sjnuuts vinge ze óch nog jet um óp d’r dusj tse zetse. Óch vuur de kaar van d’r Joeëhan. Vuur de res völt die van ’t Lieza ziech jód. Bij de kassa is inne man vuur hön. Tusje de waar ligke tswai sjpaarkate vuur inne oranje foesbaltrieko. Mit eje naam óp d’r ruk en eje nommer. ’t Meëdje sjleet ze aa óp de kassa.
‘Inne trieko vuur mie klingkink en inne vuur d’r opa,’ zeët d’r man.
’t Meëdje laacht ins vrundlieg noa hem.
‘Sjunne daag hu.’
D’r Joeëhan drieënt ziech um noa ’t Lieza.
‘Zoene trieko wuer nog jet vuur ós. Mit ózze eje naam hingerdróp.’
‘Joa, Joeëhan en bij diech d’r nommer elf.’
‘Elf? Dat woare jouw foesballere. D’r Moulijn en d’r Keizer.’
‘Dat meen iech nit, man. Iech dink mieë an d’r elfde van d’r elfde.’
‘Ao, d’r jekke nommer vuur miech.’
De waar va hön sjuuft lanksaam uvver ’t band va de kassa. Óch zie krient inne sjunne daag wónsj van ’t meëdje mit noa heem.
‘Dat zal wal lukke,’ zeët ’t Lieza. ‘’t Is jet tse viere hu.’
En dat dunt ze óch. Heem holt d’r Joeëhan de sjteul en d’r dusj oes d’r sjtal. Ze zetse ziech an duur. Óp d’r dusj sjtunt de deelsjer. ’t Lieza zörgt vuur d’r kaffe. D’r Joeëhan kunt mit d’r oranjebitter. Zoeë zitse ze an duur oes d’r wink. D’r Joeëhan kiekt eróp noa de zon.
‘Oranje, ing sjun kluur.’
Zoeë zitse ze nog ing tsiet an duur.
Inne daag um ziech tse losse sjmaache.