Sjtroech

De iezere poats van d’r kirkhof is jesjlaose durch ’t vieroes. Inne auto sjtópt in de óprit. Waad effe en kiert. Vieët uvver d’r jroeëse waeg. Bij inne veldwaeg sjleet e aaf. Sjtub wingt óp. D’r wink is hel. Bij ing hek hilt e aa. Lu sjtieje oes. E kink hat inne sjtroech blomme i jen heng. Jeploeëd in ’t veld. Sjtikt ze in de hek. Bingt ze mit e dröadje vas. Zicher in d’r wink. ’t Sjtelt ziech óp de tsieëne. Kiekt uvver de hek. Wiese kruutser bis an d’r horizon. Het sjtikt ing hank óp. ’t Winkt.
Ze sjtieje werm i. Vare nog ins langs de iezere poats. Ing vaan wingt. Haof an d’r kuul. In d’r sjtórm va leed. Lekt ziech in d’r oavend. Bis in d’r mörje. Sjtiegt an d’r kuul umhoeëg. In d’r oam va vrijheet. Va dank. Vuur deë blommesjtroech van e kink. Vuur de wöad va vrid. Ze klinke uvver de huevele. Bis hinger d’r horizon. In inne sjtroech va versjtendnis. Jeploeëd vuur miensje. Weltwied.