Jode vóftsieg

Ze wisse ’t nog jód. ’t Bertie en d’r Wiel kieke ziech aa. Vóftsieg joar jeleie. Doe kiekete ze ziech óch aa. En zate ’joa’ teëjenee.
‘Iech wees ‘t nog jód,’ zeët ’t Bertie. ‘De oma en d’r opa vóftsieg joar jetrouwd. Dat woar e fes. ’t Janse dörp óp de bee. ’t Hoes jetseerd. Mit dennetek en papiere jeëlwiese blomme. Boave de duur i jode tsiefere jroeës ‘vóftsieg’. Ing koetsj varete vuur ’t hoes. De oma in e sjiek kleed mit inne plak uvver de sjouwere. Inne sjtroech blomme i jen heng. En d’r opa mit inne krans va jode lauerblaar rónk d’r tseliender. Ze sjtiejete i. Jidder zieng eje duur. In dezelfde koetsj. De harmonie sjpillet. De sjutse vuuróp. D’r kirchekoer zong.’
D’r Wiel fleut e sjtreufje. Inne marsj. An duur sjiengt de zon. Vrundlieg in d’r mai. ’t Bertie pakt de hank van d’r Wiel.
‘Jenauw wie doe. Óch zoeë weer.’
Oes d’r sjtal pakke ze ziech d’r fiets. Ze vare e sjtuks-je durch de velder. Jidder óp ziene eje fiets. Uvver d’rzelfde waeg. Jidder mit zieng eje jedanke. Wen ze werm heem de sjtroas eri vare, zient ze ‘t. In d’r vuurjaad sjteet ing jroeëse jode vóftsieg. Hingenum in d’r jaad zitse de kinger en de klingkinger. Óp d’r dusj sjteet de trouwfoto. ’t Bertie in e paars kleed. D’r Wiel mit ing blomme biend. Drónger sjteet: flower power. Ze krient ing blommekroeën óp d’r kop. Tswai sjteul zunt jetseerd. Zoeë zitse ze neëveree. Jidder ziene eje sjtool. En ’t leëve va hön tsezame um ziech hin. Ze zinge.
‘Inne sjunne daag.’