Maizóndieg

D’r letste maizóndieg. Indlieg inne zonnieje vrugjoardaag. D’r Hannes is al vrug óngerweëgs. Heë wil ’t jroeëse verkier wat tse wade sjteet, vuurzieë. In de vrugde is ’t nog kaod. Zicher in de dale. Doa-óp hat e ziech jekleid. Dauwfrisj. De wermde van de ieëtsjte zonnesjtroale losse ziech veule. Mar d’r oswink deed doa nit aa mit. De mörjerouw is ’t allenäu weëd.
Óp inne veldwaeg sjtikt jraad inne hiert mit zieng sjöaf uvver. D’r Hannes sjtópt en jrust ‘m. D’r hiert tiekt mit inne vinger teëje ziene hód en sjtikt ziene sjpatseerkuul umhoeëg. Van de anger zie kunt e peleton rennere. Zommerlieg jekleid. Ze mósse in de remme kniefe. Jet jevlóks klinkt. De sjöaf blate. D’r hónk bletsjt ins. D’r hiert fleut. D’r Hannes laacht.
’t Letste sjaof is uvver d’r waeg. De rennere vleie v’rbij. Inne inkele vlók jeet mit hön mit. D’r Hannes mós dinke an d’r sjriever in de tsiedónk uvver de rennere in ’t vrugjoar.
‘Kóttebókse-daag mit ing druup an de naas.’
D’r Hannes sjtiegt werm óp d’r fiets. Ze jrusse ziech nog ins. D’r hiert en d’r fietser. Ze jenisse de rouw. D’r letste maizóndieg. E zommerlieg jeveul.