Vliejer

De dörper in de daler an de reng van de riviere bloaze oes. Sjpore van uvversjreumoenge weëde ópjeruumd. Mit vöal hulp. ’t Wasser is jezakd. De kling lettere kome boave drieve. ’t Zoats va troane nog ummer jepreufd. Inne droon vluut uvver um ’t tse filme. Va wieë en zieë kunt sjtuuts. I wöad, moeziek, jeld.
Terrasse völle ziech hei en doa. De sjproach van de natoer weëd besjpraoche. Wied voet bieëft de eëd. Lu sjutse ziech i tente va jet sjtekke en rafele dekkens. Teëje sjtórm.
Urjens angesj. Janse famillieëns óp de vlóch. Me klampt ziech vas an vliejere. Vertswiefeld valle ze eraaf. In inne reën va leed. Blieve in inne pool va doeëd.
Durch de dale vare werm fietsere. Bekieke ziech ’t verletste land. Rónk de riviere. Óp e veld sjteet inne opa en e klingkink. ’t Koare frisj jemieënd. Ze losse inne vliejer óp. Klampe ziech vas. D’r winkvoeëjel dreët hön dreume va vräud. Óch hön jedanke an al dat leed.
De rennere vare wieër. Sjtil zunt ze. D’r winkvoeëjel tiervelt durch de loeët.  ’t Mitleëve sjleet de vluejele oes.