Hoef

E peëd sjrabt mit inne hoef uvver jen eëd. D’r klank van iezer uvver sjting. Ing koetsj sjteet óp d’r kirchplai. Tswai peëd mit sjwatse duch uvver d’r ruk. Lere oogklappe. Ing jong vrauw zitst óp d’r bók. De blonde hoare sjtaeche aaf óp d’r sjwatse jas. Jraad koame ze um de drieën. Inne tsóg mit e deel peëd vuuróp. Langs ’t waarjesjef. Lu zatse hön taesje neer. Sjtil i nuisjierigheet. De koetsj bliet sjtoa. De anger peëd junt durch. Hoeveklank. E inkel peëd lieët jet va zie innerlieg hinger óp de sjtroase sjting. De kirch völt ziech. De zerk weëd eri jedrage. ’t Verkier an duur kunt werm óp jank. De peëd sjoere de köp teëjenee. D’r koetsjer trukt an de lieng en ruft jet klanke. Inne man sjtiegt va d’r fiets. Heë hat inne fotokammera bij ziech.
‘Kan iech jet foto’s maache?’
De vrauw knikt va joa en laacht vrundlieg. De klokke loeë. E bild um tse verware. Va lang jeleie. ’t Bliet. Absjied mit peëd en koetsj. Vuur lu e bild va troeës. Vuur de peëd is ’t natoer. Mit de sjtim van de jong vrauw. Zoeë kótbij. Jedóldieg wade ze an duur. Bis d’r ieëwieje jank. I hoeveklank.