Sjtroech

’t Woar nit zoeë jemekkelieg um jet tse viere in de aafjelofe tsiet. Mar mit uvverlek is doch jet meuglieg. D’r broar van ’t Bertie weëd nuuntsieg. Zieng kinger wille jet d’rva maache. I kling jruupjer junt ze jet zóndieje hingeree lu bijenee losse kome. ’t Bertie en d’r Wiel junt d’rhin. Jraad hu sjiengt de zon. Is de temperatoer zommerlieg.
‘Doe kries wat-s te verdeens’ huet me dökser deë middieg.
De breur en sjwester zunt hu bij ’t jeboertsdaagkink. Óp e terras in ing wei. Mit inne wieje blik in de landsjaf. En ‘t blöake va sjöaf. Zitse ze bijenee. Kaffe, vlaam. Doanoa e jlaas wien. E dik bóch uvver de koel als jesjenk. D’r broar sjtroalt bij dat sjtuk erinneroeng oes zie leëve. Foto’s weëde jemaad. Vöal vertseld. En lidjer jezónge oes de sjoeëltsiet. De vräud van ’t blieve. Zoeë wiechtieg ze oeëts jelierd tse han.
In d’r noamiddieg weëd jaese. En in d’r óngerjank van de zon neëme ze absjied. Mit e dankjeveul dat me ziech hat. An de moer hingt ing papiere blom. Jemaad durch e klingkink. E keëtje hingt draa. ’t Bertie hilt ’t vas um tse leëze.
‘Vuur d’r opa. Ing blom en inne sjtroech wunsje.’
D’r broar kunt neëver ‘m sjtoa. Ze kieke ziech aa.
‘Ing blom va dank,’ zeët ’t Bertie.
D’r broar laacht ins.
‘Ing blom. Inne janse sjtroech.’