Sjlinger

Inne zóndieg wie dökser inne zóndieg kan zieë. E bis-je van al jet. Dizze mörje nieëvel mit sjmies. Aaf en tsouw beweëje de tek an duur in d’r wink. Noen ing bleeche zon. D’r pap sjteet bij d’r dusj. Kiekt ins eroes. Noa d’r zóndieg an duur. Binne i hoes is ’t alwerm zoeë wied. Inne van de veer zóndieje óp waeg noa krismes. Ing keëts brent. D’r pap pakt ziech d’r foto-album. Zetst ziech an d’r dusj. Bladert durch de verjange tsiet. Bis de letste bladzie. Foto’s va dis joar. E klingkink jeboare. Jet va krismes in ’t vrugjoar. Kriet noen inne sjtroale krans. D’r pap kiekt mit inne sjtille laach d’r hin. Sjtarend in de tsiet. De verjangeheet vermiesjt ziech mit hu. ’t Deed ‘m jód um ’t mit tse maache. Heë sjteet óp. Jeet noa de klok. Trukt wie al de zóndieje de jewieëter óp. Jesjiechte vuur de nui waech. In d’r tik van de klok. De vlam van de keëts sjpeielt ziech in d’r sjlinger. Mit de foto van ’t klingkink. Óngerweëgs in de tsiet.