(laat u voorlezen!)

 

Deel zes

Kink


De krisvakans sjteet vuur de duur. Hu weëd de veerde keëts aajesjtaoche. Alle bilder van de kinger sjtunt in en rónk d'r sjtal. 't Lydia hat 't kriskinke jemaat. Oane ziech tse sjtrieë hauwe de kinger 't Lydia oes-jeweëld um 't bild van 't kriskink tse maache.. Het kan dat jans sjun. Ze zunt allenäu sjtoots dróp. 't Is bauw e richtieg kink. In hönne sjtal. Mit de krisfiejoere van ze allenäu. Ze legke 't sjtuks-je wol dat ze van d'r hiert hant kraeje óch d'rbij.
'E sjtuks-je wermde van jidder kink,' zeët d'r meester. 'Vier zunt zoeë tsezame de kris-jesjiechte.'
Heë zitst in d'r vertselsjtool.
'Meester, maache vier nit 't lit oes,' zeët d'r Kasper.
'Doe has zoene sjunne naam, Kasper. Inne van de drei könnigke heesjet óch zoeë. Ze brate jesjenker noa 't kinke. Doe darfs 't jemuutlieg maache. Don doe mar 't lit oes.'
'Dat jeet nit,' ruft 't Esther. 'da zitse vier in d'r duuster.'
D'r Ramazan hilt ing keëts umhoeëg.
'Vier sjtaeche doch de keëtse aa.'
D'r meester sjteet óp.
'Joa, Ramazan. Dat dunt vier.'
Heë pakt de sjweëjele oes 't sjaos van d'r burro.
'Ieëtsj de veer keëtse van d'r adventskrans.'
'Weë darf die aamaache,' vroagt d'r Luuk.
'Lydia, Gideon, iech, d'r meester!'
De kinger róffe durchee.
D'r meester sjtikt de erm in de loeët.
'Nit allenäu tsejeliech.'
Heë leuftt noa de duur. Deed de klink eraaf. De duur jeet óp. Ing vrauw mit e kink óp d'r erm kunt eri. Óp ee moal is 't sjtil. De mam en 't kinke lieët hön sjwieje.
'Dat is de mam van 't Jasmina. Misjien kent uur 'm. 't Zitst i jroep drei.'
De mam drieënt 't kinke zoeë, dat ze 't allenäu kanne zieë. Ze kiekt de kinger vrundlieg aa.
'Dat is d'r Joep.'
Ín de klas klinkt: 'Ao.' Jans sjtil. E bezónger moment in de klas. E kinke in de klas. E kriskinke. D'r meester wiest noa d'r Kasper.
'Maach doe mar 't lit oes.'
Da kiekt e de mam aa.
'Wilt uur de keëtse aasjtaeche?'
Ze knikt en jieët d'r Joep an d'r meester. Heë hilt 't kink vuurzichtieg vas. De kinger jriemele. De keëtse óp d'r adventskrans brenne. De mam zitst in d'r vertselsjtool. D'r Joep in de erm. Ee vuur ee kome de kinger noa vure. Vuurzichtieg bejrusse ze d'r Joep. Bij de keëtse van d'r adventskrans maache ze hön eje keëts aa. Die neëme ze mit noa hön plaatsj. Zoeë weëd de klas ee jroeës lit va krismes. D'r meester pakt de jietaar. Heë zetst ziech óp inne sjtool neëver d'r Joep en de mam. Zieng vinger sjtrieële de sjnoare. Klanke klinke. D'r Joep sjtikt de ermpjer oes. De binker trampele. Mit jroeëse oge kiekt e noa zieng mam. De kinger zinge sjtil 't lidje mit.  De mam neuriet.

 

in ing sjtroas hei jans kótbij
die jesjiechte braad d'r wink
in e hoes bij pap en mam
woeënt e pas-jebore kink
kinke bluiet oes hön hats
is e kriskink hönne sjats
 
kriskink tseecht vuur ós d'r vrid
bringt de lü wie diech en miech
woa dan óch, vuur ummer vrid
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol krismesvrid 2x