Deel tsing

Sjtroale


’t Is nog midde óp d’r daag. An duur weëd ’t al tsemlieg duuster. Dikke jroeëse wólke drieve vuur de zon. D’r meester kniepst ’t lit aa.
‘Noen kanne vier ós winniegstens zieë,’ zeët d’r meester.
‘Da zient vier wat vier zage,’ zeët d’r Rob.
De kinger laache.
‘Da zeët miene opa.’
D’r meester laacht óch.
‘Diene opa is inne jeluie. Mar zoeë jek is ’t nog nit, wat e zeët. Ejentlieg zient vier doch wat vier zage.’
’t Francis sjtikt de erm oes.
‘Iech zien inne voeëjel.’
‘Iech zien nuuks.’ ’t Claudia hilt de heng vuur de oge.
D’r meester wiest noa boese.
‘Dieng heng zunt de wólke. De oge de zon. Noen kanne ze nit sjienge.’
’t Claudia deed de heng van de oge aaf.
‘Sjienge oge da?’
‘Oge kanne sjtrale. Wen ze vroeë zunt. Wen ze ziech vräue.’
D’r Rob kan ’t nit jeleuve.
‘Meester da sjtraal ins. Da kieke vier.’
D’r meester sjniet e jezich. De kinger laache. Alling d’r Rob nit.
‘Dat is nit ierlieg. Dat is flauwekul. Iech zien jing sjraole oes de oge.’
‘ Misjien is hei tse vöal lit. Karin maach ins ’t lit oes.’
’t Karin sjteet óp. Neëver de duur is d’r sjalter van ‘t lit.
‘Noen zient vier nog winniejer,’ ruft ’t Jill.
D’r meester jeet óp d’r vertselsjtool zitse.
‘Waad effe Jill. De oge mósse ziech an d’r duuster jewaene.’
Durch de vinster vilt jet lit noa binne. ’t Karin zetste jroeëse oge óp.
‘Ós kats kan jans jód in d’r duuster zieë.’
‘Miauw.’ D’r Rob deed ing kats noa.  
Jinne broecht doavuur tse laache. Ze vinge ’t ejentliech sjpannend oane lit aa. D’r meester wiest noa d’r adventskrans neëver d’r vertselsjtool.
‘Karin doe has jraad ’t lit oes-jemaad. Noen darfs te werm e bis-je lit maache. Sjtaech mar de tswaide keëts aa.’
’t Karin sjtikt mit inne sjweëjel de tswaide en óch de ieëtsjte keëts aa.
‘Sjun Karin. Wen vier noen de oge e bisje klinger maache, da zient vier de sjtroale van de vlamme.’
De kinger dunt d’r meester noa.
‘Zoeë zien iech óch de sjtroale oes uung oge. Jans kling, mar zoeë sjun.’
D’r meester pakt ziech de jietaar. Van de moer bij d’r vertselsjtool.
‘E nui deel vuur ’t krismeersje.’

in ing klas nit wied va hei
drieënt e kink de lampe oes
duuster is ’t in de klas
kinger sjtil zoeë wie ing moes
hant vöal lever sjiengend lit
zinge sjtil e keëtselid


keëtse  bringe ós ’t lit
vlamme danse in de vräud
zien de sjtroale van’t jezich
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol sjtroale-lit 2x