anger dele bij: 'en verder - kerst'
 


 

Deel XXVIII

hats 

Tswai keëtse van d’r adventskrans hant al jebrankd. Nog tswai, da is ’t krismes. Hu brent de dreide keëts. D’r meester zetst ing doeës óp d’r burro. De kinger zunt nuisjierieg.
‘Uur zalt wal dinke, wat zitst in die doeës?’
Jinne zeët jet. Inkele kinger knikke.
‘Bauw is ’t krismes. Vier vinge dat e sjun fes. Um ziech óp tse vräue. Nog ing keëts en da is ’t fes doa. Mar ing vroag. Zouwe óch lu zieë vuur wem ’t nit ezoeë sjun fes is?’
‘De lu die krank zunt,’ zeët d’r Cas. ‘Miene opa is krank. Heë mós noa ’t sjpetaal.’
’t Beau sjtikt d’r vinger óp.
‘Mieng oma is bang, dat vier ’t kaod hant. En misjien nit zoeëvöal mieë tse aese krieje.’
‘Doa hinge woeënt ing mevrauw, die is ummer alling.’
D’r Lux wiest noa de vinster.
D’r meester lekt ing hank óp de doeës.
‘Joa doa zunt lu, die nit zoeëvöal tse aese hant, of krank weëde, of vuur ziech alling heem zitse. Vuur hön is krismes nit e zoeë sjun fes. Zouwe vier die lu ins e bis-je vroeë maache? E hats ónger d’r reem sjtaeche? Zoeë zeët me dat, wen me inne jet jóds wil wunsje.’
‘Joa,’ klinkt ‘t durch de klas.
‘Kiek, doa han iech die doeës vuur.’
D’r meester maat de doeës óp. Holt e sjtuk kartong droes . Doa is e hats óp jesteechend.
‘Hei ziet uur e hats. Va kartong. Uur kant dat oes-sjnieje. Une wónsj dróp tseechene en sjrieve.’
‘Inne wónsj,’ vroagt d’r Lux.
‘Ao nae, iech han ing janse doeës vol. Kiek mar vuur wem dat-s te inne wónsj wils maache.’
Sjtil junt ze an ’t werk. Ze tseechene, klure, plekke. En wen e hats veëdieg is, legke ze dat bij d’r adventskrans. Wen ze noa heem junt, likt doa al inne janse sjtabel. In de doeës is nog ee hats uvver.
‘Da is de doeës óch nit ezoeë alling.’
De kinger laache. D’r meester pakt de jietaar. Ze wise wat noen jeet kome. E nui sjtuks-je vuur ’t lid van ’t krismeersje.


in de klas hei óppen sjoeël
maache vier e wónsjehats
vuur de lu mit leed verdris
sjenke dis jelukkesjats
hatse tieke jiddere daag
óp jezichter inne laach

vuur de miensje woa dan óch
mit verdris en zoeëvöal leed
maache vier ‘ne hatsejrós
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol wónsjehats