(laat u voorlezen!)

 

Sjterekiekerkink

D'r meester vertselt de kinger de jesjiechte van 't kinke Jezus. Jebore in ing jrot. 't  Loog in inne voorbak. Ziene pap en mam woare ainfache lu. Zoëe óch de ieëtsjte jeste. De hierte. Jeweun lu. Ze koame óp bezuk. Evver óngerweëgs woare drei könnigke. Ze hauwe inne jroeëse sjteer jezieë. Deë tseechet hön d'r wèg noa 't pas jebore kink. Dat moeët doch jet bezóngesj zieë. Besjtimd inne könnik. En dat woar óch zoeë. D'r könnik van d'r vrid woar jebore.
In de klas is 't sjtil. De kinger loestere noa d'r meester.
'En noen is de jesjiechte nog nit oes. Nae, die jeet wieër. Mit ós.'
Ze kieke d'r meester verwóngerd aa.
'Wiezoeë,' vroagt d'r Christian.
'Vier zunt  noen de könnigke. Tsezame zukke vier d'r sjteer van d'r vrid.'
'Woa da,' zeët 't Ellis.
D'r meester wiest noa 't Hanny.
'Vertsel 't mar Hanny.'
'Iech han inne sjterekieker. Doa kan iech mit noa de sjtere kieke. Uur darft ins komme kieke. 't Mós waal duuster zieë.'
Doa hant ze zicher zin in. Noa sjoeël junt ze ieëtsjt noa heem. 't Is midde-winkter  Doarum  weëd 't al vrug duuster. Ze zunt werm flot tseruk. Tsezame sjpatsere ze noa 't hoes van 't Hanny. 't Woeënt ing sjtroas wieër. In d'r jaad sjteet inne jroeëse sjterekieker. Ze darve allenäu ins d'rdurch kieke. An d'r himmel sjteet inne jroeëse sjteer.
'Dat is d'r oavendsjteer,' zeët 't Hanny, ' me neumt 't óch de planeet Venus.'
'Wie zalle vier deë sjteer neume,' vroagt d'r meester.
'D'r sjteer van d'r vrid,' zage 't Ellis en d'r Christian tsejeliechertsiet.
'Dat is inne sjunne naam. Mar doa is nit alling inne bezóngere sjteer an d'r himmel. Óch hei in d'r jaad hant vier inne bezóngere sjteer.'
De mam en d'r pap van 't Hanny hant inne janse jroeëse sjteer jemaad. Mit lempjer draa. Midde óp d'r sjteer sjtunt de name van de kinger oes de klas. De kinger sjtroale. Zingend junt ze tseruk noa de sjoeël. D'r sjteer jeet vuuróp. Jiddes kink darf 'm e sjtuks-je drage. In de klas sjtikt 't Ellis de veerde keëts van d'r adeventskrans aa. De kinger sjunt drum hin. Ze hant hön keëts van de keëtsesjmiltservrauw i jen heng. Jlietser in de oge. Krissjtere in de klas. Krisklöks-jer klinke. D'r meester pakt de jietaar. Heë zingt 't nieëkste sjtuk van 't krislidje.

in ing sjtroas hei jans kótbij
die jesjiechte braad d'r wink
in e huus-je woeënt jans vroeë
e jónk 'sjterekiekerkink'
sjtere kieke is zie hats
mar d'r krissjteer zienne sjats

krissjteer sjtroalt noa ós d'r vrid
bringt de luu wie diech en miech
lit en vräud, 't ieëwieg lit
doarum is dis tsiet zoeë sjun
zoeë sjun, zoeë sjun, zoeë sjun vol krismoeziek