wöad

va leëve weëd sjandaal jemaad
en aaftrekke jee rech'ne mieë
ze laache um 't wöadje krüts
weë nieënt is inne sjerpe reem
e sjtröasje is jet vuur de vót
d'r mónk neumt me jans flot pütsj
bij fietse likt me óp d'r ruk
woa dinkt me aa besjtimd bij bül

wat dees doe mit wöad
krient 'ne vreëme klank
wat dunt wöad mit diech
doe jees króm en mank
wat dees doe mit wöad
maache miech krank
wat dunt wöad mit diech

va leëve maache vier jet sjuns
en aaftrekke ing som óp sjoeël
jet hilliegs is 't wöadje krüts
weë nieënt maat vuur miech 'ne kloon
e sjtröas-je is jemuutliech sjtil
aa lippe tsaart dinkt me bij pütsj
'ne daag d'róp oes joa mit d'r fiets
verwaar de frenkef in 'ne bül

wat dees doe mit wöad
krient 'ne eje klank
wat dunt wöad mit diech
doe jieëts miech de hank
wat dees doe mit wöad
zage jet va dank
wat dunt wöad mit diech


vrije voeëjel

 
vrije voeëjel vong e nès
in mie hoar
effe mar dan biste jroeës
vlügste oes
alle beum die winke diech
en iech blief doa

lanksaam aa weëd iech noen aod
aod en sjtil, zoeë sjtil um nüks
sjtil en aod, zoeë aod en sjtil
hinger bliet e bild va diech
in d'r jaad
óch de jrus van ing vakants
óp ing kaat
sjongsdoeës vól erinneróng
va vruier daag


ejeweëd

kiek nit noa d'r televies
deë oane ziech tse sjame tseecht
wie lü de welt verknoeëdzje;
jezetse zunt mit blód durchweecht
vertroane is 't reët mit vus
wat jiddere oavend sjprikt is leed
mit moezziekale name:
Afghanistan of Kosovo
"Tissue" drüegt doch alle troane
verlore is de ejeweëd

de miensjeliebe is tse koof
reklaam en televiesprojram
jeraffeneerd durch lü jemaad
die krieje zoeë hön bótteram
d'r domme keufer ziet dat nit
de oge van e kink jeklaut
e meëdje zessing moal verkracht
me ziet ing jans verzauwde eëd
zets aaf dat dink en drüeg die troan
en tseech d'r laach van ejeweëd


Tekst (geïnspireerd door gedichten van Christine Crutsen):
Wim Heijmans
Muziek: Jo Handels
Arrangementen: Frans Knauf, Tim Weijers, Rik Vodeb
Zang: Anja Bladt-Ritzen, Lea Dortans-Noel, Nicolle Bolten, Nicolle Offermans-Plettenberg, Michiel Piefer (tsenke)
Piano: Tim Weijers, Sax: Rik Vodeb, Cello: Elsbeth Geukers
Omslag: Carla Heijmans