Wieër

wieër, ummer wieër
wieër wie wieër
ummer wieër
de raar van de kaar
danse uvver sjting en knöa
de raar van de kaar
durch löcher en peul
ze zunt mit vöal
de lü zunt naas
ze zunt klatsj naas,
va sjwees en angs
de lü, ze zunt naas
van 't lofe
tse lofe noa wieër
wieër en wieër
ummer wieër
zoeë wied wietste kans

de vrauwlü mit ducher um d'r kop
de manslü mit kappe en hud
de kinger majer van d'r honger
ze zunt dik van jes en bókse
mit d'r jeróch
van de janse famillieë
doarum sjtinke ze nit
aan de zoale kleëft d'r drek
van d'r wèg hinger ziech
en ze zinge, zinge, zinge!

wieër, ummer wieër
wieër wie wieër
de raar van de kaar
jraad jenóg um tse leëve
drage de raar van de kaar
noa ummer wieër
d'r drek van wat hinger diech is
kleëft aan de zoale
in de kaar jeklemd tusje al
wat wiechtieg is zits iech
en ze zinge, zinge, zinge!

loofjrave lofe voet
tsoldate veule ziech naks
ze pisse van angs
de roepsjbeng van de tanks
weëde vlüejele va miepmöp
oes koeëjele sjuust ónkroed
dat jedijt in d'r pratsj
en ze zinge, zinge, zinge!

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang:
Saskia van der MeerLittseeche

Jeder littseeche vertselt
van e miensj deë pieng hat
óch al veulte dat nit mieë
Jeder littseeche vertselt
van e miensj deë pieng dong
óch al wole dat nit zoeë

inne man koam oes d'r krich
mui en sjwoar woar zienne sjrit
ieëlend tseechent zie jezich
leëg jesjoase zie jeweer
wem jetróffe wósse nit
uvverleëft hauw heë d'r sjlaag
wem jetróffe wósse nit
heë bejrust d'r nuie daag

weë sjuust deë truft oes angs,
weë sjuust deë truft ziech zelf

kleier sjtief va sjwees en blód
drage mit ziech angs en sjoot
kamofleert durch heldemód
hinger bliet 't veld va ier
wem jetróffe wósse nit
heë woar vroeë werm heem tse zieë
wem jetróffe wósse nit
ummer werm dong dat hem wieë

weë sjuust deë truft oes angs
weë sjuust deë truft ziech zelftekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Nicole van Weert


DIRKJE

Doa kunt d'r Dirk, deë huit óp de trom,
sjtroalend maat heë sjandaal.
Sjeef in de moas, zoeëwie zieng sjleëg
dat is d'r Dirk ejaal... joa!
Doa kunt d'r Dirk, deë huit óp de trom,
sjtroalend maat heë sjandaal.

't Dirkje woar 't mensje mit sjpróssele en roeë hoar.
Heë sjloog al óp e trömsje, doe woar heë nog kóm e joar.
De jroeëse lü, die vónge dat sjun,
de kinger dansete in inne krink,
d'r pap en de mam zunt zoeë sjtoots
óp dat himmelsklinkend kink.

't Dirkje is jewase, zieng welt dat woar jans 't hoes.
Mar wieër dan d'r sjtoeprank doa kank heë ziech nog nit oes
mar óp 'ne daag, de moezziek trók langs,
jekluurde mensje woar jaar nit bang.
Heë trók durch de sjtroase vroeë mit
en zieng welt woeët vol va klank.

De kinger óp 't plaisje, die maachete ing kapel.
't Dirkje sjloag d'r neëver heë woar flot oesjeheld.
Weë trüestet hem: d'r pap en de mam,
ze jole ing trom mit verkensvel.
Doa trók heë mit durch d'r jaad,
en heë sjloog nog ins zoeë hel.

't Dirkje is noen jroeëser, zie trömsje hüetste nit mieë­.
'n Könnik in zie jeëdsje; d'r boese lose't zieë.
Mit karnaval da pakt heë de trom,
heë maat sjandaal, de lü in 'ne krink;
ze danse en sjoenkele vroeë
rónk dat himmelsklinkend kink.

tekst: Wim Heijmans
muziek: Harry Brouwers
koor en orkest
zang: Nicole van Weert


Kleunsje

 


doa oave óp 't tsimmer
hingt e kleunsje bij de vinster
't hingt mit veer köadsjer an d'r plavong
en went 't klingt sjloffe jeet
trukt de mam an die köadsjer
da danst dat kleunsje in de zon

ee tswai hop, ee tswai hop,
de bee eraaf en de erm eróp
ee tswai hop, danst dat kleunsje in de zon
ee tswai hop, ee tswai hop,
de erm eraaf en de bee eróp
ee tswai hop, bij de vinster is 't karnaval

doa vure óp 't sjtüpje,
leuft e kinke ieësjte sjtepjer
't krieënt en 't sjokkelt bis 't da vilt
en went de tröansjer kómme junt
pakt d'r pap da zie kinke
en danst werm e kleunsje in de zon

't kinke is noen jroeëser
lieret sjneure en óch broeze
hingt mit vöal köadsjer vas ja woa aa
en went 't zienne jank wil joa...
dinkt 't tseruk an 't sjtüpje,
da danst werm e kleunsje in de zon

tekst: Wim Heijmans
muziek: Wiel Hamers
koor en orkest
zang: Nicole van Weert
De letste wiets

De letste wiets die weëd nit mieë vertselt
doa weëd nit vuur jelaacht die nimste mit
ing troan va absjied dat is al wat bliet
jedrüegd in sjtroale van 't lit
e kóffer vol va sjpas sjteet in d'r jank
doa i nimt heë 't janse leëve mit
heë jrust, 't winke van ing klonehank

doa jeet heë dan, 't poebliekoem dat waad
in beerjeróch en blauw va piefesjwaam
ze wille sjpas, heë weëd ja jód betsaald
ze wille mieë, ze róffe zienne naam
heë jeet, adieë, 't letste wat heë zaat
de sjtilte van de naat is zienne wèg
d'r vóssjtap bringt hem noa d'r nuie daag

bij inne lampepoal doa bliet heë sjtoa
va oave moale sjtroale inne laach
heë sjpreit de erm en danst vuur ziech alling
wie inne sjlaier sjweëvend durch de naat
jedrage durch de toeëne van die wiets
de wiets va diech die diech zoeë hat jemaad
de angs va jee jelaach en jee jeklatsj

durch 't janse poebliekoem verjèse zieë
doe bis alling nog mar erin'neróng
dat woar 't da, de allerletste kieër
doa jeeste voetjedrage durch de tsiet
't kóffer sjteet alling nog in d'r jank
die letste ónvertselde wiets
kriet vlüejele en engeleklank

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
koor en orkest
zang: Jo Handels


Wulks-je

iech zets diech óp e wulks-je
e wulks-je in de blauwe loeët
óp e wies tsaart wulks-je
in de blauwe loeët

e vüejelsje vlügt um diech hin
en zingt e lid alling vuur diech
lidjer sjun en sjtil
jans alling vuur diech

ne miepmop óp die kneisje
deë danst mit vlüejele zoeë wies
kriebbele zoeë herlieg
vlüejele zoeë wies

de sjtröas-jer, hüs-jer, lüt-jer
ze zint noen ietse pietse kling
óp 't wulks-je oave,
ietse pietse kling

't oavends in 't duuster
dan sjtèche vier de sjtere aa
roetsje noa 't bedsje
langs ne mondesjtroal

en dreume van 't wulks-je
va vüejel, miepmöp, mondesjien
sjtröas-jer, lüt-sjer, hüs-jer
alles pietsekling

en mörje óp e wulks-je
e wulks-je in de blauwe loeët
pietse kling, joa pietse kling
ietse pietse kling

tekst: Wim Heijmans
muziek: Jo Handels
orkest
zang: Arno Deckers