durchjeëve

vashaode
brós bloeës
hoedtsaart
duie teëje
miech aa
hatsklop
leëvenssjlinger
sjleet ieëwieje tak
van ummer werm
vashaode
noeëts loslosse
doe bij miech
jef diech durch
in ieëwiegheet
zuet va wink
oavendlit
mitneëme
klinkende tuen
bleër winge
tsere de hoed
drieën  sjwungel
va moeziekdoeës
tseer linte
oam van d’r wink
drief mit
nim diech mit

durchjeëve
ummer durchjeëve

2019