chartres


tswai tuur
versjiede i sjien
tsezame ing jesjiechte
van de kathedraal
e tseeche oeëts
teëje adelmach
óp inne huevel
wieds tse zieë
e hoes mit
e labyrinth
inne waeg
noa de zieël
tseruk
inne waeg
va leefde
noa d’r angere
’t oavends de tuur
i sjtroom en vuur
mit blomme bade
i lit wasser
miepmöp danse
kuunsler langs
jieëvele

Chartres e tseeche
van ing jesjiechte.

 

2019