poszieëjele

jekartelde jrenze
i tsentiemetere
uvversjtiegd
i lande weltwied
jetseechd durch wiesvinger
van d’r Bert zieng welt
poszieëjele
bijenee jebraad
i bucher duzjevol

aanee jeplekde jrenze
völkere verbónge
uvver de tsiet hin
van aod óp jónk
joa jónk
zicher jónk
va kótbij
va wiedvoet

uvver de jrenze hin
de tsiet noa
i poszieëjele

2019