vrunk

in d’r vrujje mörje
ing hank óp de sjouwer
zon i dauwdamp
sjtille laach
sjlaiernieëvel
e woad
vrunk
wieëst in d’r daag
tse hure zage veule
bis noa d’r oavend

vrunk
um tse zieë

sjun wen ‘t inne zeët

 

 


2019