2016janI(laat u voorlezen!)

 

Wónsj

D’r Joeëhan leuft je-ermd mit zieng vrauw. Ze losse ’t hunke oes. De krisdaag hant ze hinger d’r ruk. Ze jenisse nog ummer de sjun jemuutlieje daag. Tsezame mit de famillieë. Noen sjteet ’t Nuijoar vuur de duur. Bij d’r hoarsjnieder sjteet jroeës óp de vinster jesjraeve ‘Vuurwerk’. Tusje de fesdaag lieët ziech bauw jinne de hoare sjnieë. Ze zunt vuur de krismes jeweë. Doarum verkeuft e jet um tse knalle. Zoeë verdeent e winniegstens jet. Vuur ’t jesjef hingt inne bak. ‘Hondepoep’ sjteet dróp. D’r bak hingt sjeef en kapot an inne poal. Tute mit hongskuttele  ligke uvver d’r waeg en d’r sjtoep. De vrauw van d’r Joeëhan knieft ziech de naas tsouw.
‘Wat inne jeróch.’
Ze kieke bij d’r hoarsjnieder eri. Deë kunt eroes.
‘Jisteroavend. Mieng vrauw zoos jraad óp d’r pot. Inne sjlaag. Ze vool bauw d’r va-naaf.’
D’r Joeëhan zetst jroeëse oge óp.
‘Hat die dat jedoa?’
D’r hoarsjnieder huit mit d’r kop.
‘Nae, e paar van die betzekere.’
D’r Joeëhan kiekt ziech zieng vrauw aa.
‘Da dunt de lu ziech de muite um de kuttele in ing tuut tse doeë en noen vleie ze durch de loeët. Has te de jemeende jebeld?’
‘Mit die daag kome die nit.’
D’r Joeëhan bekiekt ziech nog ins de tute en laacht.
‘Iech zouw zage, ing jouw roetsj.’
D’r hoarsjnieder ziet doa de sjpas nit van i.
‘Sjtróngs hung,’ zeët e.
Heë jeet eri. Óch de vrauw van d’r Joeëhan laacht.
 ‘Hung en vuurwerk,  jeet nit jód.’
Ze lofe wieër. Heem sjteet alles veëdieg vuur de poefele. ‘t Nui joar weëd vuurjebak-ke. Drieft i öaljeróch en sjtubtsoekerwólke noa de daag die kome. Daag oane sjleëg. Mit d’r jesjmak va rouw. Inne wónsj.
D’r Joeëhan  en zieng vrauw knoefele ziech. Jelukzieëlieg Nuijoar.