2016meetsIV(laat u voorlezen!)

Jouw waech

D'r Joeëhan sjteet mit de heng i jen taesj vuur de vinster. Heë kiekt eroes.
''t Vrugjoar vingt aa,' zeët e. 'Jenauw in de Jouw waech. Dat kunt nit flot vuur.'
Zieng vrauw zetst ing doeës mit aier óp d'r kuchedusj. Um tse verve.
''t Is óch nog volle mond.'
'Joa vrauw, doarum is 't zóndieg Oeëstere. D'r ieëtsjte zóndieg noa volle mond. En de zommertsiet vingt aa. Wat ing waech.'
'Ing jouw waech, Joeëhan.'
Heë jeet óch de kuche eri.
'Ing jouw waech? Da mósse vier vuurzichtieg zieë. Óp aier lofe.'
Zieng vrauw laacht ins.
'Óp aier lofe? Besser aier rafe. Of nog besser, aier versjtaeche.'
'Doe has reët. 't Is besser um tse sjenke, dan dat-s te móts zukke.'
D'r kessel wasser óp de forneus vingt aa tse kaoche. Zieng vrauw lekt mit e leffel ee vuur ee de aier dri.
'Joa Joeëhan inne Oeësterhaas zieë wa, wits te 't nog. 't Mörjensvrug de aier in d'r jaad versjtaeche.'
'In alle Herjodsvrugde, mar 't woar sjun, vrauw. Jiddenfals besser dan inne haas óp de vlóch vuur d'r jeëjer. Dee mós kruutser en hoake sjloa.'
D'r Joeëhan pakt de zeks-jer mit aierverf oes de kas.
'Wat aese vier zóndieg?'
Zieng vrauw zuet ins.
 'Doa han iech nog nit uvver noajedaat. Wat wils doe?'
Heë trukt e jelui jezich.
'Jinne knien in 't zoer. Zoeëjaar jee varkenshaasje.'
Ze laache ins hatslieg.  De aier kaoche in d'r kessel. D'r aierwekker tiekt óp 't aarieët. Heë kliengelt.
Poasjtsiet.