2016aprilII(laat u voorlezen!)

Teëje

D'r Karl sjteet mit de óprófkaat um tse joa sjtimme i jen heng. Heë sjnapt 't nit. Woa jeet 't uvver? Woa mós e vuur zieë of teëje? De lu die teëje zunt, hoffe dat mieë wie drissieg prótsent van de lu sjtimme junt. Da hant ze ing kans um tse jewinne. Bij winniejer tselt 't zoeë wie zoeë nit. Dat is ejentlieg wat d'r Karl wil. 't Broecht vuur hem nit. De lu die teëje zunt, hant vuur die sjtimmerij jezörgd.  Mit die sjtimmerij wil e nuuks  tse maache han. Doarum vuur sjtimme. Mar da is de kans jroeës dat-s te de teëje-sjtendere hulps, mit mieë da drissieg prótsent. Zieng vrauw kunt eri. Ziet 'm mit de sjtimkaat i jen heng sjtoa.
'Karl, wen-s te sjtimme jees. Bring dan óch de sjtim vuur miech oes. Iech veul miech nit lekker. Iech dink jet van de jriep. '
D'r Karl kiekt zieng vrauw aa. Noen mós e wal joa. Angesj kan e nit vuur heur
sjtimme.
'Biela, iech wil nit joa sjtimme.'
'Karl en mieng sjtim da.'
De vuurduursjel klinkt. 't Biela jeet noa d'r jank. Effe sjpieëder kunt 't tseruk. 't Hat tswai sjtimkate i jen heng.
'Dat waor d'r noaberman. Ze zunt e paar daag óp vakans. Of vier vuur ze wille sjtimme.'
Noen kan e ziech jaar nit mieë d'rlangs maache.
'Mar doe móts mit. Iech darf mar vuur inne angere sjtimme.'
't Biela zuet.
'Van de noabere mósse vier teëje sjtimme.'
D'r Krarl laacht ins.
'Doa bin iech óp teëje.'