2016aprilIII(laat u voorlezen!)

Rouw

Jroeës sjtong 't in de tsiedónk. D'r weerman danset bauw d'rbij. Mörje d'r ieëtsjte zóndieg in 't vrugjoar mit temperatoer boave de tswantsieg jraad. Evver pas in d'r middieg.
D'r Hannes viert heem voet óp d'r fiets. 't Is nog frisj. De loeët wólkieg. Heë hat de winkterkleier aa. Lang bóks. D'r zommertrieko, jesjpaard mit zieëjele van d'r Jumbo bliet in de kas. De kótte bóks is vuur de middieg-rennere. D'r Hannes vräut ziech óp de rouw. Mar nit vuur lang. De ieëtsjte pelotons flietsje langs. Hei en doa al de ieëtsjte kótte bóks. 't Nuits va jód weer bringt 't verkier óp jank. De weëg völle ziech.  Holweëg uvvervol. D'r Hannes zukt de binneweëg. Sjmaal en knoebelieg. De rouw kunt tseruk.
In 't veld sjteet inne fotojraaf. D'r apparaat óp e sjtatief. Heë kniepst foto's van de
loeët. Ziet kluur in 't jries. 't Jrauw hat 'm jans jet tse vertselle. Heë winkt. D'r Hannes jrust 'm tseruk. Kómpele in de rouw.
Teëje d'r middieg is e werm heem. Zetst ziech in de zon. Bij ziech hingenum. Binne in 't tsimmer  is óp d'r televies ing jroeëse fietsrungde. D'r Hannes sjtrekt ziech de bee. Ee oog tsouw. Heë viert zieng eje rungde. Hinge in d'r jaad fleut e kieësmuuts-je ziene lokróf. Inne middieg lang dezelfde tuen. Mieë wie ee oog kriet d'r Hannes nit tsouw. Heë jeet eri. 't Kieësmuuts-je hat noen de rouw.