2016maiI(laat u voorlezen!)

Blomme

Doa woare eldere jenóg die de kinger wole vare. Óp d'r sjoeëlplai sjtunt ze bijenee. De kinger va jroep ach. Mit hön juffrauw. Dizze middieg junt ze noa d'r kirkhof. Tsoldate oes d'r krig zunt doa bejrave. Ze krient hu e jraaf um tse verzörje. E wies kruuts.
't Is e sjtuk vare. Óch kinger van ing anger sjoeël zunt doa. Zie krient e jraaf e sjtuk wieër. Bij d'r i-jank  weëd hön jet vertseld uvver d'r krig. Da sjpatsere ze tsezame noa 't jraaf. Inne tsoldaat oes de USA. Jesjtórve i nuuntsingveer-envieëtsieg. Nog jing tswantsieg joar.
De kinger sjtunt kótbijenee. Inne jong sjtikt zieng blom in de loeët. Bluit boave de kingerköp. Umhoeëg. Ze legke de blomme óp 't jraaf. In de kapel klinkt inne monneka en ing fleut. Inne pap en zieng doater sjpille e lid. Nearer My God To Thee. In de sjproach van d'r tsoldaat. De tuen klinke uvver d'r kirkhof. E jreun jraasveld. In de maizon. Mieë wie achdoezend tsoldate. Bejrave durch krig.
De kinger junt noa heem. Sjtil. Ing sjprietsbron klattert. Blomme frisj. Bluie i vrid.