Kapel

D’r  Tour likt al ing waech hinger ós. Vuur d’r Hannes woar ’t ing sjun tsiet. Bis de letste paar daag. Rennere loge óp d’r makkadam. Inne dreum vervloage. Óch vuur d’r Hannes. Wat wuer ’t sjun jeweë. Nog ins inne Hollender noa ing lang tsiet óp ’t podium. Wie zouw d’r Hannes da nit jevare han. Óp zienne tour durch de huevele. De pedale zouwe bouw vazelver rónk jedrieënd han. Noen kost ’t mieë kraf. Óngerweëgs passeert e ing kapel. Doa sjtaeche lu keëtse aa. Bij d’r aavank van de vakans is ’t drukker wie angesj. Lu vroage sjuts vuur de reze die ze junt maache. ’t Verkier is jevierlieg. Mieë wie e mieljoeën lu vinge jiddes joar óp de welt d’r doeëd bij auto-ónjelukker. D’r Hannes sjtiegt aaf en jeet óch ins kieke. Óp inne dusj sjteet e bild va Maria. D’rneëver likt e bóch. Hei kánne lu hön zörje, wunsje sjrieve. Ze hant vuural jet mit angs tse maache. D’rboave hat inne jesjraeve: ‘’t jieët mar ee antwoad: Leefde.’ D’r Hannes sjtikt óch ing keëts aa. Of ’t hulpt, vingt e nit wiechtieg. Heë veult ziech jód d’rbij.
‘In ’t leëve jeet ’t um ’t valle, jeet ’t um ’t ópsjtoa,’ hat e urjens jeleëze.
De pedale drieëne werm rónk. D’r Hannes drieënt ziech um. Kiekt nog ins noa de kapel. ‘Leefde.’