Sjterehimmel

De manslu van de bank kanne mit ing bus mit. Óch de vrauwlu junt mit. Inne daag noa e planetarium. Ze lofe al mit de jedanke rónk an d'r krissjtal. Jiddes joar bauwe ze dem óp d'r kirchplai. Noa inne sjterehimmel kieke past doa wal bij.
De bus sjtópt óp de parkeerplaatsj neëver inne jroeëse koepel.
'Wat inne molshoof,' zeët d'r Andris.   
Doa sjtunt nog mieë lu bij d'r i-jank. 'Mósse die doa allenäu i?'
Zieng vrauw hat de itritskate i jen heng. 'Andris, maach diech mar jing zörg. Vier hant vaste plaadzje.'
D'r Karl vrieft ziech i jen heng. 'Flaich is 't inne feszaal. Zoeng jroeëse beertent.'
'Dat wuer jet,' laacht d'r Karl laacht. 'E oktoberfes.'
Zieng vrauw kiekt 'm ins aa. 'Iech zien uuch al lofe i zoeng lere bóks.'
'Woarum nit en doe i zoeë jieëvelkleed.'
Ze zient 't al vuur ziech. Lang bliet de jedanke an e Tirolerfes nit bij hön. De duur jeet óp. Inne jroeëse zaal mit sjteul um i tse legke. Dat hant ze nog noeëts mitjemaad. D'r Andris sjtrekt ziech de bee. 'Wen iech mar nit i sjlof val.'
D'r Karl deed jraad of e sjnórkt. 'Dat zal inne oerknal jeëve.'
't Lit jeet oes. De jesjiechte van d'r jroeëse roem trukt an hön verbij. Ing sjtond lang  sjtere, zonne, planete. Va tsieg moal miljarde. E meersje.
't Sjwiendelt hön wen ze eroes junt. Wie jroeës kan jroeës zieë? E jans kling sjtuks-je is vuur hön jroeës jenóg um sjtrak óp d'r plavong van d'r krissjtaal tse moale. An e oktoberfes dinke ze nit mieë. Huekstens an e sjterekleed. En ing roembóks.