Vlei

In 't sjpetaal is d'r Hannes óp bezuk bij inne bekankde. 't Vilt nit mit in de welt van de wiese jes tse zieë. Vroeë wen ze diech kanne helpe. Evver wen 't nit zoeë is. Verzukt me tse dinke an de plaadzje mit inne wieje oesblik. Woa probleme versjmiltse. Zörg nit pieng deed.
D'r Hannes leuft eroes. Heë veult ziech jenauw wie bij d'r tsankdokter. In d'r sjtool dinkt heë an alle meuglieje sjun dinger. Mar 't hats bliet 'm in de keël kloppe.
Heem trukt e ziech de fietskleier aa. Heë wil d'r wink veule. D'r wink deë 'm vanaaf d'r Bob Dylan jet tse vertselle hat. D'r Hannes mós laache went e an d'r lierer óppen sjoeël dinkt. De tekste van d'r Dylan lieteratoer? 't Woar vlókke in de kirch. 't Hat 'm de oge ópjemaat. Vuur de ieëlend in de welt. Mie wie dreihónged mieljoeën kinger lieë honger. Doa kans te doch nit va voet fietse. Doa-óp antwoad jeëve. Zinge i poëzie jieët d'r Hannes vluejele. Heë zingt 't oes. Mit zieng sjtim. Óp zieng maneer. Ejaal wat me d'rva vingt. Nim de wöad  mar wie ze zunt. Oane oeslek.
D'r Hannes raest ziech bij ing bank. Kling in inne jroeëse oeskiek. Woa d'r waeg noa de ónendliegheet inne sjrit is. Heë biest in ing bóttram. Nimt inne sjloek wasser. Ing vlei zitst óp de bank. D'r Hannes sjtikt d'r vinger noa ze oes. Ze bliet zitse. De zommervluejele zunt mui. Hant noen jet van inne miepmop. Óp ing bank in de herfszon sjturft ing vlei. Vleit oes. Kling jans jroeës. Leëvensblik. Lietaratoer va jidderinne. D'r pries.