Kingerdreum

Langs d'r waeg noa 't dörp sjteet e sjild. 'Tsint en Piet , inne kingerdreum'. De manslu van de bank hant e paar pöal noa jen eëd i jehouwe. Doa hingt  't sjild aa. Ze vräue ziech um dat tse doeë. Ze veule ziech nit tse jroeës um kling tse zieë.  De sjoeël  is nog ummer óp. Mit de nui kinger in 't dörp jeet dat jraad. Wie jiddes joar is de sjoeël rónk dis tsiet jetseerd mit Tsinterkloaze en Piete. Óp d'r sjoeëlplai sjtunt de kinger mit de juffrauwe, meestere en eldere tse wade. An de sjpoeëlpoats anger lu oes 't dörp. Jraad is inne kingerkoer oes de sjtad aakome. Ze zinge lidjer vuur Unicef. 't Jeld wat ze d'rmit óphoale sjenke ze an Unicef. Vuur de hongerende kinger in de welt. D'r koer neumt ziech 'kinger van de welt'. Oes alle dele van de welt kome de kinger. Óch kinger oes 't dörp zunt in d'r koer. Wen d'r Tsinterkloas aakunt, vange ze aa tse zinge. 'Tsint en Piet, inne kingerdreum.' En dat i mieëdere sjproache. D'r Tsinterkloas sjtiegt van 't peëd. Heë klatsjt i jen heng. De Piete maache mit de sjoeëlkinger inne jroeëse krink. Ze danse rónk d'r kingerkoer 'Kinger van de welt'. Wen 't lidje oes is, klatsjt d'r Tsinterkloas nog ummer.
'Wat sjun. Kinger van de welt. De janse welt. En allenäu mit Pietemutjse óp. Wat ing sjun Piete.'
In de sjoeël viere ze 't fes wieër. D'r Tsinterkloas zitst werm óp 't peëd. Heë jeet 't dörp oes. Bij 't sjild van d'r kingerdreum bliet e sjtoa.
'Tsint, inne selfie,' zeët inne van de Piete. '
E jód iedee,' laacht d'r Tsint.
Heë sjtiegt aaf en jeet neëver 't sjild sjtoa. Inne van de Piete zitst noen óp 't peëd. D'r inne noa d'r angere Piet maacht foto's. Óch d'r Tsinterkloas.
Tsint en Piet, oane óngersjeet. Wat e fes.
Um va tse dreume.