Keëtse i lampe

D'r Tsinterkloas sjtiegt oes inne auto bij e hoes. Heë jeet eri. E sjtuk wieër in e jroeës waarjesjef leuft d'r krisman rónk. Me sjprikt va detsemberfeste. Wat vuur jezich 't óch hat. Dat kan me ziechzelver oeszukke. D'r krismaat is al ing tsiet ópjebouwd. 't Trukt lu. Vöal lu.
Ing vrauw  leuft verbij. I loemele jekleid. Ze hat ing taesj van 't jroeës waarjesjef in ing hank. Drekkieg. In de anger ing ópjerolde dekke. Mit ing koad tsezame jebónge. Bij inne vuurpot bliet ze sjtoa. Zetst de taesj en de dekke neer. Ze wermt ziech de heng. Inne man wurpt inne knudsj hoots óp 't vuur. Heë verkeuft neus in ziene kroam. Kiekt vrundlieg noa de vrauw.
''t Vuur brent. Vuur wem dan óch. 't Wermt.'
De vrauw kriet ing haffel neus va hem. Ze rauwelt jet. Duit ze in de taesj. D'r pap hat 't ziech bekaeke. Jelt ziech ing tuut neus. Leuft wieër. Ónger inne jroeëse krans durch. Veer keëtse sjtunt dróp. Mit lampe. Tswai brenne.
Heem zetst d'r pap de neus óppen dusj. Vuur de kinger. Sjtrak kome ze. De kinger. Da sjtaeche ze keëtse aa. Tswai.
Echte keëtse. Echte vlamme.
Um tse werme. Zoeë kótbij.
Um tse zieë. Zoeë bijee.