2015detsemIII(laat u voorlezen!)

Kome en joa

Óp d’r boerehof is ’t jemuutlieg. De letste krisbeum weëde hu verkoat. D’r boer huets te nit klage. Heë is tsevreie. Jans jet beum hat e oes-jedoa. Óch d’r pap kunt inne boom oeszukke. Deë maat doa jans jet werk va.
‘Inne krisboom jelde is zoeëjet wie inne nuie antsóg aamaese,’  zeët e wie jiddes jaor.. Tswai waeche lang is d’r boom d’r middepónk i hoes. Doa kiekt me tswai waeche lang teëje aa. E tseeche va vräud. Jetseerd mit erinnerónge. Vuur d’r pap vuural erinnerónge. Doa wil e vöal plaatsj vuur han. Inne jroeëse boom. Jenauw zoeë wie anger joare. Heë numt ziech de tsiet. Sjpatseert tusje de beum. Duit tek an zie. Sjnoeft d’r dennejeróch. Deed e paar sjritte noa hinge. Leuft e paar moal um inne boom.
‘Iech han ‘m,’ ruft e.
D’r boer deed ‘m oes. D’r kneët lekt ‘m óp de kar. Sjtrak bringt e d’r boom mit d’r trek-ker bis bij d’r pap heem. In de sjuur sjteet inne dusj mit Gluhwein en adventskuchs-jer. De boerin sjud e jlaas i. ’t Sjmaacht d’r pap. D’r jesjmak va kingervräud. Jemiesjd mit  verdris va verbij joa.
‘Bis nieëks joar,’ zeët d’r pap.
De boerin laacht ins.
 ‘Wen d’r Herjod wil.’
‘Sjun daag.’
Heem likt d’r boom hingenum. Óp d’r dusj brenne veer keëtse. Vuur jidder van de tswai döatesj ing keëts. Ing vuur d’r pap. De veerde keëts vuur de lu die kome, vuur de lu die junt. Vuur ’t klingkink, vuur de oma. Ze blieve.