2014aujoesV(laat u voorlezen!)

 

 

Apparate

De letste tsiet huet d'r Han nit mieë zoeë jód. Zieng vrauw hat 't bemerkt.
'Doe móts mar ins noa d'r dokter joa.'
'Auwwat. Iech bin nog nit doof.'
Mar ummer dökser bemerkt heë, dat 'm jet d'rdurch jeet. D'r televies weëd al ins jet heller jezatst. D'r moment dat e noa d'r dokter zal joa, kunt kótterbij. Heë dinkt druvver noa um inne aafsjproach tse maache. Óp inne oavend kriet e wuste pieng in d'r ruk. Flotter wie heë hauw kanne dinke, zitst e bij d'r dokter. Deë vertrouwt 't nit en sjikt 'm durch noa 't sjpetaal.
Ze zunt vöal tse vrug. Doarum zetse d'r Han en zieng vrauw ziech in d'r jroeëse jank  van 't sjpetaal. Inne tsóg va kranke en werm jezong lu trukt langs. Aaf en tsouw ziet e inne bekankde. Dat jieët 'm mód. Heë hat nit alling jet.
'Iech dink dat vier mar ins durchlofe,' zeët zieng vrauw.
Hank i hank lofe ze d'r jank eraaf. Zieng vrauw kótbij hem, deed 'm jód. Heë hat 't nit zoeë sjtoa óp apparate. Joarelang woar d'r Han sjportlierer. Jans jet kinger hat e jehólpe an d'r reksjtok, de bruk, 't wandrek. Mar noen kunt e in e anger apparaat. Ópjesjlaose, dat likt 'm nit. Bij 't sjildjse 'scans' mósse ze zieë. Wen ze ziech melde, jeet hinger hön ing duur óp.
'Jódde mörje.'
Ing leef sjtim. Heë drieënt ziech um. Vuur ziech sjteet ing jong vrauw. D'r Han kent 'm zofort. 't Lonne. Het hat als kink nog les van 'm jehat. In d'r sjportzaal. Heë veult ziech noen zelver kink weëde. An 't wandrek mit floep um tse klimme. Ze jeëve ziech de hank. 't Jieët 'm mód inne trit hoeëjer tse joa. D'r vrundlieje laach deed wóngere. Het sjtroalt 't oes. I jouw heng.
Lankoes mós e ziech oessjtrekke óp e bed. 't Hemme darf e aa haode. D'r Han wiest noa zieng óngerbóks.
'Iech han de zóndiegse aa.'
't Lonne laacht hatslieg. 't Jieët d'r Han vluejele. Wie d'r oessjlaag óch weëd. Lanksaam sjuuft 't bed in d'r apparaat.