2014tsepIlaat u voorlezen!)

 

Noabesjtoa.


Zie atelier hat e in ing sjuur bij inne auwe boerehof. Bij zieng jeboert jove zieng eldere hem d'r naam Jean. Dat wórp al d'r sjatte vuuroes. Zieng leefde vuur Frankriech. Heë reest doa döks rónk. Vuural in 't zude. De Provence. 't Land van d'r Van Gogh. 't Lit lieët e óp ziech iwirke. Nimt 't mit noa heem. Lieët 't sjtroale i zieng piensele, zieng verf. Vorme en klure. Zieng momente. Faierlieg. E fes.  
Sjud ziech e jlaas wien i. Roeë wien oes Frankriech. Drinkt óp zie leëve. Moeziek van Edith Piaf, Jacques Brel klinkt durch 't atelier. Verf sjtriecht e oes. Klure heufe ziech óp 't dóch. Beweëje. Tempo va momente.
'Leefde,' ruft d'r Jean.
Heë wurpt ing koad uvver inne hanebalk an d'r plavong. Maat doa 't sjilderij aavas. Trukt 't umhoeëg. Knubt de koad an inne naal in de moer vas. D'r Jean kiekt eróp. 'Sjweëve.'
 Heë zingt 't bauw. Leuft noa d'r dusj. Kieës, broeëd en ing flesj wien sjtunt dróp. D'r Jean sjud ziech e jlaas i. Sjnieët jet van d'r kieës. Brikt e sjtuk broeëd aaf. Kiekt noa ing  foto oes de tsiedónk van d'r Robin Williams. Die hingt an de moer.
Tusje tswai sjluuk 'durch fluustert e: 'Leëve vuur 't moment. 't Lang leëve bliet hinger. Hinger vuur 't noabesjtoa.'
Heë nimt nog inne flinke sjloek.
'Zóndheet.'