2014novIIlaat u voorlezen!)

 

Sjwatse Piet

In 't kastieël van d'r Tsinterkloas is nogal jet ónrouw. Hön is 't nit entjange, dat  i Nederland ziech jesjtreie weëd. Doa zunt lu die nit jód vinge dat de Sjwatse Piete heierhin kome. Wat mósse ze doeë? D'r Tsinterkloas kan sjleët alling kome. Weë mós de boot besjture? En de peks-jer? Al die jesjenker alling noa de kinger bringe? Dat sjaft d'r Tsinterkloas nit. Óch nit wen d'r krisman hem hulpt. D'r Oeësterhaas mós besjtimd bijsjpringe. Da hat e wen 't joar um is nog nit alle kinger jet in d'r sjong kanne doeë. De Sjwatse Piete uvverlegke. Mósse ze da doeë wat de lu hei wille? Ziech bemoale mit anger klure? Ze junt noa d'r Tsinterkloas. Ins kieke wat heë d'rva vingt. D'r Tsinterkloas zitst jemuutlieg i ziene jroeëse sjtool. Heë laacht ins.
'Los mar joa,' zeët e, ''t kunt wal jód.'
De Sjwatse Piete sjnappe nuuks d'rva. Ze junt ziech mar bemoale mit anger klure. Zoeë kome blauw roeë jeël Piete. De Sjwatse Piete die wies weëde hant 't mieëtste werk. Va sjwats noa wies dat jeet nit zoeë flot. Ze mósse ziech dökser bemoale. Wen ze mit de boot aakome, zunt alle Piete jekluurd. Alling de sjwatse kluur is nit tse zieë.
'Tsinterkloas, vingt uur dat noen zoeë sjun,' vroagt inne Piet.
'Waat mar bis mörjevrug,' zeët d'r Tsinterkloas.
Ing janse naat zunt de Piete óngerweëgs jeweë. Sjoorsjtee in en sjoorsjtee oes. Wie ze 't mörjens ziech bekiekete, doe zoge ze 't. Allenäu sjwats. D'r Tsinterkloas laachet ins hatslieg.
'Zoe zies te mar. Los mar joa, 't kunt wal jód.'