2014janIII(laat u voorlezen!)

 

 

Vuur nuuks


't Doert nog ing tsiet bis 't vasteloavend is. Mar doch zitse de tswai breur al bijenee. Ze wille nit langer wade. De kristsiet ligkt hinger hön. 't Darf vuur hön vasteloavend weëde.
D'r óptsóg', 't jroeëse moment in 't joar. Al jans jet joare lofe ze als aintseljenger mit. Rónk d'r kuchedusj bij d'r Allewies heem besjpraeche ze wat ze dis joar oesbilde.
'De H.Woeësj,' zeët d'r Allewies, 'is dat nit jet?'
D'r Jean kiekt m verwóngerd aa. 'Meens te d'r Hans Woeësj?'
'Nae, de Hema Woeësj.'
'Ao meens te die. Mar dat ving iech jenauw wie 't Campus Kappes van 't vurriegs joar, tse jek vuur wöad.'
D'r Allewies sjtelt ing druupjensflesj en tswai jleës-jer óppen dusj.
'Dat is jód vuur inne jouwe ival.'
'Dat hulpt besjtimd,' laacht d'r Jean.
Durch de kuche klinke tswai sjluuk.
D'r Jean wiest noa de vinster.
'Doa hinge juns te e nui tsentroem bouwe.'
'Bouwe, Jean?  Zaan mar ruiieg sjtrikke. Doa zunt de nuedieje sjtich al jevalle.'
'Kanne vier doa nit jet mitdoeë?'
'Bis te jek. Da zalle vier nit de intsiegste zieë, die doa jet uvver zage in d'r óptsóg.'
'De intsiegste? Misjien zunt vier wal de intsiegste die mitlofe in d'r óptsóg. Meens te weë nog betsaalt um mit tse lofe?'
Mit inne zuet huft d'r Allewies 't jleës-je óp.
'Aintseljenger broeche nit tse betsale.'
'Mar Allewies vier zunt mit tswai man en da bis te inne jroep.'
'Jans ainfach Jean, da lofe vier vunnef meter oeseree.'
D'r Jean zetst jroeëse oge óp.
'Jód keël. Vier hant jet vuur dis joar. 'Vier lofe vuur nuuks.'
De vasteloavendsjtiemmoeng sjtiegt in de kuche. De metermoas likt al óp d'r dusj.  Vuur de vunnef meter. D'r Jean niept an 't jleës-je.
'Vuur nuuks,' fluustert e.