2014janIV(laat u voorlezen!)

 

 

Samba


D'r Ralf hat 't oes-jesjneie. D'r projram van d'r foesbal. De WK i Brazilië. 't Sjtong jroeës in de tsiedónk. 't Hingt óp 't prikbord i zie tsimmer. 't Doert nog wal ing tsiet. Mar d'r karneval sjteet vuur de duur en dat hat doch óch jet va Brazil. Foesbal is doa  wie danse.
De daag dat Nederland foesbalt hat heë oranje jekluurd. I jedanke hat d'r Ralf óch al de daag noa de vuurungde i-jekluurd. Bis in de finale.
In de tsiedónk loos heë jet uvver 't WK i Qatar. Dat zou in d'r winkter jesjpieëld weëde. Wie is 't meuglieg. D'r finale óp Hillieje oavend. Noen joa, zoeë jek is 't misjien doch nit. Foesbal is hillieg. Mar Stille Nacht zinge en Hup Holland Hup jeet doch sjleët tsezame. Besser mit Silvester. Dat zal e vuurwerk jeëve. Wied boese Nederland zal me 't zieë. D'r Ralf jeet al d'rvuur sjpare.
Zieng mam ruft dat 't aese óp d'r dusj sjteet. Heë jeet 't tsimmer eri.
'Mam. Wits te woa vier ós dis joar i verkleie?'
 De mam kiekt 'm aa.
''t Zal wal jet mit foesbal tse maache han.'
'Samba Brazil,' zeët d'r Ralf
'Doa is 't miech tse kaod vuur,' razelt de mam.
'Auw wat,' laacht d'r pap. 'Mit inne jevoorde bikini vilt dat mit. En de sambabel krient  oerwermere.'
De mam zuet ins.
'Wen iech noa diech kiek, da zien iech samba. Samba-oelk!'
'Sambalaaf,' ruft d'r Ralf en zetst ziech an dusj.