2014fibberwaarI(laat u voorlezen!)

 

Poefele


Durch 't tsimmer klinkt vasteloavendsmoeziek. Uvver d'r dusj likt e dik sjtuk plastic. 't Franka en d'r Joep maache va plek en tsiedónke kloneköpjer. Die veëdieg zunt legke ze óp de haitsoeng um tse drueje. In de kuche hat de mam d'r deeg jemaat vuur de poefele. D'r öal in d'r kessel weëd al werm. Nog effe, da kanne de ieëtsjte böl bakke. D'r Joep boetseert 't letste kleuntje. Tsezame rume ze d'r dusj óp. D'r ieëtsjte bol jeet in d'r kessel. Um de buet darve ze vuurzichtieg inne leffel mit besjlaag in d'r öal doeë. Óngertusje zinge ze loestieg de lidjer mit. De sjoal vult ziech lanksaam  mit poefele. Ze zetse ziech e hudje óp d'r kop en danse inne polonaise durch 't tsimmer. Mit sjmaach aese ze ziech ing poefel. Inne wiese tsoekerrank um d'r mónk.
'Weëde óppen sjoeël óch poefele jebakke,' vroagt de mam.
'Nae,' zeët 't Franka,' doa hant vier noen jing tsiet vuur. Vier mósse nog vöal liere. En vier krient binnekóts óch nog Engelsj. De juffrauw zeët, dat vier de betste sjoeël weëde.'  
'Bij ós in de klas hingt al inne sjlinger óp mit e paar ballonge,' ruft d'r Joep.
'Dat kunt, umdat uur nog kling zunt,' zeët 't Franka.
'Kling? Iech bin 'tall'.
De mam laacht. 'Doe kens óch al Engelsj.'
'En doe da mam?'
'Joep, iech ken Kirchröadsj.'
Ze vingt aa tse zinge: ''t Sjunste óp de welt, wat d'r Herjod hat jemaat, dat is ós...'
'Kurkreed,' zingt 't Franka.
Doa mósse ze um laache. Mit ze dreie danse ze hank i hank durch 't tsimmer.
Jods-jedank nog tsiet um tse laache. Nog tsiet vuur vasteloavend.