2014aprilI(laat u voorlezen!)

 

Kótte bóks

Zommerlieg deed 't vrugjoar aa. Blomme an de beum. Vuural wies. D'r jeróch va blui. Kui maache bókke-sjprung in de wei. De mörjelóf is frisj. Sjtriefe jraas zunt wies bevrore. Uvver veldweëg vare vrujje fietsere. I lang bókse. Evver de mieëtste in d'r zommerlieje sjtaat. Ze hant ziech al jekleid vuur de wermde va midde óp 'r daag.  De Belkin-triekoots valle óp. Mieë wie 't vurriegs joar. De Rabo-triekoots zunt koom nog tse zieë. In inkele viert nog d'rmit. Versjaose. Oes de kótte bókse sjtaeche wiese bee. Sjparjele in 't landsjaf. Ze drieëne ziech werm. In de dale vilt dat teëje. Óp de huevele veult me al jet va zonnewermde.
De wieëte zetse duzje en sjteul an duur. De terrasse völle ziech. De fietsere sjtrekke ziech de bee in de zon. 't Is kótte-bókse-daag. De temperatoer sjtiegt. Jong vrauwlu kome kótterbij. Ze drage kótte röks-jer. Zetse ziech vuuraa óp 't terras. De fietsere mit de lang bókse junt reët zitse. Ze besjtelle ziech e Belsj beer. Laachend drinke ze inne sjloek. De oge noa de meëdjer. De kóttebókse drieëne ziech. De sjparjele-bee sjtaeche ónger de duzje. 't Dusjkleed uvver de kneie. Kótte-röks-jer-daag.