2014aprilIV(laat u voorlezen!)

 

 

Drei oer

Jisteroavend woar 't óp d'r televies. D'r doeëd van d'r Jezus. Jans modern. Bekankde lu sjpieëlete ing rol. Inne sjportjournalist woar d'r Pilatus.
''t Is mar e vertselsje', zaat e vuur kóts.
Zoeë modern is dat noen óch werm nit. Hu sjtong 't in de tsiedónk. De doeëdjesjiechte van d'r Jezus woeët tswaidoezendvunnefhónged joar ieëder al i Sumerië vertseld. Zoeë jong dat döks mit wat vertseld woeët. Auwer jesjiechte sjtónge doa model vuur.
D'r Lou zoos ziech dat heem i ziene jemuutlieje sjtool tse bekieke. Óch 't poebliekoem sjpieëlet mit. D'r Pilatus lieët hön róffe: 'Aan het kruis met hem.' Wie jeer d'r Lou zouw wille mitsjpieële, mar die rol noeëts. Heë hauw doa zoeëwiezoeë muite mit um tse róffe wat angere diech vuurzage. Doa zunt sjleëte vuurbilder jenóg van.
Durch de sjtroase jeet e litsjienget kruuts. Jedrage durch lu oes Syrië, Europa,  Marokko, Brazilië, Japan, India, Srilanka. Vrauwlu, manslu. Jónk en aod.
Dizze middieg zitst d'r Lou werm in d'r sjtool. De tsiedónk óp d'r sjoeës. De doeëdjesjiechte ópjesjlage. 't Is ing mythe sjteet d'rbij. Doa jeet 't nit drum of 't woar is, mar wat ze diech wil zage. D'r Lou sjteet óp. Heë sjtikt ing keëts aa. D'rneëver likt e frisj palmteks-je. Heë veult ziech jód d'rbij. Deklok in 't tsimmer sjleet drei oer.