2014joelieIII(laat u voorlezen!)

 

 

 

D'r letste sjoeëldaag

D'r letste sjoeëldaag hant de kinger inne rónkjank jemaat durch 't dörp. Ze hant papiere mutsje óp. Jetseerd mit jekluurde sjlingere. Ze zinge lidjer. Kinger oes jroep ach drage e jroeës sjild. 'Bedankt' sjteet dróp. Noa de vakans junt ze noa ing anger sjoeël. In de sjtad. Ze zunt vroeë, dat ze nog e sjtuks-je van 't joar hei in 't dörp noa de sjoeël hant kanne joa.
E paar joa jeleie jong de dörpssjoeël tsouw. Tse winnieg kinger, wie me zaat. Mar in d'r mond meëts kank ze werm óp. De lu oes 't dörp hant de sjouwere drónger jezatst. Jeld kan besjpaard weëde. Köste weëde winniejer. Alle kinger wille in 't dörp blieve. Nit noa de sjtad. Zoeëjaar mieë lu zunt kome woeëne. Óch de juffrauwe en meestere va vruier kome tseruk.
De wirklu van de sjrienerij sjtunt a jen duur. Ze klatsje vuur de kinger. Jans jet werk mós nog vuur de bouwvakvakans aaf. Mar heivuur maache ze ziech tsiet. Nui leëve is in 't dörp tseruk.
Óppen sjoeël jet 't fes wieër. D'r letste sjoeëldaag. De vakans vingt aa. Sjtonde lang sjpieële. In 't dörp is plaatsj jenóg. De juffrauwe en meestere viere nog ing tsiet durch. In 't wieëtsjefje an d'r plai is 't lang loestieg. Eldere viere mit. Zoeëjaar de sjrienere kome noa 't werk eri. D'r meester Albeët sjpilt óp d'r monneka. Tuen klinke uvver d'r plai. D'r dans van ing sjtroalende sjoeël. Ainfach. Leëvensech.
't Dörp oamt. Laacht.