2014aujoesI(laat u voorlezen!)

 

Kingerdörp


Kloppe, zeëje. Neël, sjroeve. Hoots, kaode. De ieëtsjte waech van de vakans is e jroeës kingerfes. De kinger bouwe in ing wei e kingerdörp. Jong lu van de hoeëje sjoeël helpe hön. Ze vräue ziech doa jiddes joar óp. Moeziek, tejater, sjpeller. Óch dis joar. Sjtabele hoots. Kingersjtimme. Alling sjalt jing moeziek durch de wei. Ing tsiet hant ze bijenee jezaese. In inne krink. Kanne ze wal fes viere? Zoeëvöal leed in de welt. Zicher, leed is jiddere daag. Jenauw wie vräud. Doa is me ziech bewós va. 't Hat ing plaatsj in 't leëve. Noen is 't kótbij. Wat vuur ing plaatsj hat 't noen?
Vane hange haofsjtok. Lu legke blomme. Sjrieve troeëswöad. Name i bucher. Sjtaeche keëtse aa. Sjportlu drage sjwatse sjtrikke. Sjwieje ing menuut. Feste junt durch. Waal jet sjtiller.
En wat dunt kinger? Ze sjpieële. Hön sjpel va vräud, va leed. Ze bouwe hön eje welt. Hei in de wei. Ing vakans-waech. Zinge lidjer. Klinke van oer bis oer.
Hön dörp jetseerd mit vöal miepmöp.
Losse ballonge los.
't Jouwe kunt boave drieve.
Hod vol.