2013jan III(laat u voorlezen!)

 

't Druupje


De vasteloavend vilt dis joar nog vrujjer wie vöariegs joar. Doarum kome ze dis joar jenauw óp d'r zóndieg va dreikönnegke bijenee. 't Is nog wal d'r sjtats va krismes, mar noeëd brikt jezetse. Doabij weëd óp d'r maat deë zóndieg d'r nuie prins oes-jeróffe. Doa zitse ze da, de breur d'r Allewies en d'r Jean.
''t Vurriegs joar jong 't uvver krimp,' zeët d'r Jean.
'Da hant vier dis joar kremp,' laacht d'r Allewies.
'Noen bis te miech vuur,' zeët d'r Jean.
Wie jiddes joar zitse ze rónk d'r kuchedus. Ze bedinke ziech woa ze mit in d'r óptsóg kanne lofe. D'r Allewies sjud e druupje i.
D'r Jean kiekt d'rhin. 'Bis an d'r rank wa Allewies.'
'Nae, Jean, vier hant recessie.'
'De klinge zunt kling jenóg. Die broeche dat nit.'
Lanksaam drieënt d'r Allewies d'r dop werm óp de flesj. 'Doa kanne vier mit in d'r óptsóg. Jing recessie vuur de klinge. 't Druupje is kling jenóg.'
In inne sjlaag drinkt d'r Jean 't jleës-je leëg.
'Nit e zoeë flot, Jean.'
''t Woar jee jans jleës-je. 't Woar e klingt.'
D'r Allewies hilt ing hank óp de flesj. 'Vaweëje de sjleëte tsiete, drinke vier hu mar ee.' D'r Jean zuet ins. 'Iech dink dat vier 't mar ins uvver jet angesj mósse han.'
De flesj sjteet werm óp d'r dusj.
'Mar uvver wat? 't Is en bliet kappes.'
'Wat zeës te kappes? Dat klinkt wie campus.'
'Joa, Allewies, dat dunt vier. Vier lofe mit e kappes i jen heng en sjrieve doa-óp: D'R CAMPUS'.
D'r Allewies deed d'r sjtóp van de flesj. De tswai breur hant werm jet vuur d'r óptsóg. Deë oavend weëd 't druupje ing janse druup. En mieë wie ing.