2013fibberw I(laat u voorlezen!)

 

't Jezich


De vasteloavend kunt kótterbij. Bij d'r Ralf heem weëd 't hoes jetseerd. Heë zitst mit zieng mam an d'r dusj. Ze tseechene en moale. D'r pap sjteet óp de ledder. Heë hingt ballonge óp. D'r Ralf tseechent inne foesbal mit de vasteloavendsklure roeë, jeël, jreun. De mam moalt mit jekluurde ink inne kloon. De klure lofe inee uvver.  Ze junt inee óp. Jing sjerpe reng. E sjtreumend klure sjpel. D'r Ralf pakt de sjier um d'r bal oes tse sjnieë. Doa sjtuust heë 't pötje mit d'r sjwatse ink um. Flot sjnapt de mam 't pötje. Jeluklieg jeet d'r ink uvver e jroeës sjtuk wies papier. Jing vlek in de dusjdekke. D'r ink leuft oes. De mam wiest d'rhin.
'Kiek, 't is jraad e jezich. Dat kuet d'r mónk zieë.'
'Ao, joa mam. En dat e oog.'
D'r pap sjtiegt de ledder aaf. En kunt óch noa d'r dusj.
'Iech zien óch jet. Dat liecht e bis-je óp e oer.'
De vlek druegt lanksaam óp. Jiddes kier wen ze d'rhin kieke, zient ze wal jet angesj.  't Is jraad ing wólk in de loeët. Doa-i kan me óch van al zieë. Lande, lu, dere.
Wen d'r ink drueg is, jeëve ze d'r mónk en 't oog e kluursje. 't Sjwats is nit mieë zoeë sjwats. En de klure sjpringe droes. D'r Ralf hingt nog e kling sjlingersje draa. De mam plekt 't papier teëje de roet. 't Jezich va vasteloavend.