2013meetsIII(laat u voorlezen!)

 

Enderoeng


An duur vilt nase sjnei. Inne zóndiegmörje. Inne umsjlaag. Va vrugjoarvräud hingeroes noa winktermoet. Inne waeg in de natoer.
Bij de vinster ing vaas mit paarse toelpe. Nog tsouw. Druege oes vuurdat ze ópjunt. Bluie in ziechzelver.
Durch 't tsimmer klinke viejoeëleklanke. Tempo wesselt. Roesiesje tuen. Zunt de lieste va sjilderije. Jemoalde enderoeng va concreet noa abstract. 't Sjpel va binne- en boesezie.
Lu sjuve durch zale in 't Bonnefanten. Langs sjilderije oes Roesland. In inne middieg d'r umsjlaag va joare zieë. Kalle, sjwieje, fluustere. Drinke kaffieë. Teëje veer oer e jlaas wien.
De toelpebleer in de vaas vange 't lit. Versjrómpele. De reng weëde jeël. De binnezie van 't jreun. 't Paars dónkelt. Kiert i ziechzelver.
Tuen klinke. Jemoalde viejoeële.
Bluie i moeziek. Leëve i koens.
I natoer.