2013aprilI(laat u voorlezen!)

Moeëde


D'r diechter zitst an d'r dusj bij de vinster. Heë kiekt eroes. In d'r jaad likt sjnei. Bij d'r noaberman hange tswai naeskes-jer an de hek. E roeë en e blauw kes-je. Kieësmuuts-jer vleie bij 't roeë kes-je in en oes.
'Vinge de kieësmuuts-jer 't roeë kes-je sjunner,' hauw e jister an d'r noaberman jevroagd.
'Nae, 't zunt bijemieës-jer. 't Kes-je va dön hat e anger laoch,' zaat deë.
'Ao, iech daat dat 't jet mit sjmaach tse maache hauw. Mit moeëde,' laachet d'r diechter.
In d'r mörje va Jouwe Vriedieg dinkt d'r diechter aan zie jediech.
Sjtrak jeet e aier kaoche. Heë zal ze klure mit ulliegsjale, sjpienaat en roeë karoeëte. D'r man van 't jesjef hauw 'm mierikswótsel bij de waar jedoa. Dat sjmaacht jód óp de aier. Doabij sjwats broeëd en knofloofwoeësj.
Óp d'r radio is de Matheus Passiejoeën. D'r diechter sjrieft zie jediech. 't Jeet uvver Jouwe Vriedieg. Wiese Oeëstere. Uvver naes-kesjer. Ulliegsbleer. Sjpienaat. Roeë karoeëte. Mierikswótsel. Broeëd. Knoofloof. Uvver Matheus Passiejoeën.  
Uvver de moeëde van de natoer.

 

waar – boodschappen
kieësmuuts-jer – koolmeesjes
bijemieës-jer – pimpelmeesjes
ulliegsjale – uienschillen
sjpienaat – spinazie
roeë karoeëte – rode bieten
knoofloof – knoflook