2013aprilII(laat u voorlezen!)

Wiesehoeze


Neëver de kirch likt de sjoeël. An de uvverzie van d'r kirchplai is ing wieëtsjaf mit inne jroeëse zaal d'rhinger. In inne ek van d'r plai sjteet inne kiosk. Róngs-erum wase esdoornbeum. Langs de mieëtste sjtroase van 't dörp wase beum. De hoezer zunt versjpreid mit jroeëse jadens. Boese 't dörp ligke boerehöf. Weiens en velder wied oes-jesjtrekt in 't vlakke land. Kui en peëd jraze. De sjtets winge. D'r wink roesjt durch de buzje. Aaf en tsouw viert inne tractor verbij. Bij sjpatseerjenger en fietsere is 't dörp jeleefd. Wiesehoeze sjtroalt rouw oes. 't Is ring en kloar. E sjilderij. Joare aod. Ing ieëwiegheet. 't Leëve jeet ónjemerkt verbij. Bis óp deë mörje. 't Sjtong jroeës óp de vuurzie van de tsiedónk. 'Moad i Wiesehoeze.' Ing foto van e hoes mit roeëwiese poliese-linte aafjezatsd. Ing vrauw va tswaienvóftsieg joar doeëdjesjtaoche in heur hoes. De poliese dinke dat 't jinne ónbekankde is. Woarum ze dat dinke, zage ze nit.
Journaliste lofe durch 't dörp. Ze zukke nuits. Mar de lu haode de lippe sjtief óp ee. Kome alling an duur wen 't nuedieg is. Ze blieve 't lifste binne. Sjpiense hinger de jardienge. Verdinkónge weëde jefluusterd. De sjpatseerjenger en fietsere sjnappe nuuks d'rva. Zoeë vrundlieg dörp en noen dat.
De rouw is voet. 't Leëve jeblutsjt. Wiesehoeze i troer. Jebraoche wies.
't Sjilderij is e decor van inne B-film. Alling ing vuurzie va pappedekkele. Sjun jemoald. Reëtóp jehaode durch latse. De hingerzie.
Noa joare is d'r moad nog nit jeklierd. De rouw is sjienbaar tseruk. 't Leëve jeet zienne jank.
De sjpatseerjenger en fietsere vare verbij. Ze loere. Weë zouw d'r mörder zieë?
Ze zient de vuurzie. Pappedekkele sjun jekluurd. Ing inkel panlats sjtikt d'rdurch.
Sjwats jemoald.