2013joelieII(laat u voorlezen!)

 

 

't Sjtadion


't Sjteet duudlieg óp de kaat. 'Het is niet toegestaan om etenswaren of dranken mee te nemen.' D'r Jer leëst 't helóp. Zieng vrauw loestert.
'Dat jieëft 't nit,' zeët d'r Jer.
'Leve man. Dat wits te doch. Al drieënt um 't jeld. Vier mósse in 't sjtadion 't duur aese jelde.'
'Oane miech, Troed. Da verhunger iech nog lever.'
'Mar in de tsiedónk sjteet dat vier wal klingieghete darve mitneëme.'
'Klingieghete? 't Doert zes sjtond! Da han iech nuuks an klingieghete. Jroeëse honger, dat han iech!'
'Joa Jer. Vier kanne nog jenóg mitneëme. Wen 't mar jing jroeëse koelboxe zunt.'
'Jroeëse koelboxe! Of die mene dat vier de ieskas mitneëme?'
'Nae, vier kanne drinke en bruedjer mitneëme.'
'Woa dunt vier die da i?'
'In ing taesj. En de kontroleure kieke of die taesj nit tse jroeës is.'
'Wen 't mar die van de vuurieje kier zunt. Wits te nog wie deë de lu noa de verkierde plaatsje an 't sjikke woar? Inne jroeëse durchee!'
'Ziech mar ruiieg Jer, 't kunt jód.'
'Troed, iech jon de vaan oessjtaeche.'
'Wat vuur vaan?'
'De vaan van 't moeziekfes.'
'Wie kuns te doa aa?'
'Wie iech de keëtjer vuur 't moeziekfes in 't sjtadion jong hoale, vroaget iech óch noa 't  projrambus-je. Mar dat hauwe ze nit. Kans te diech dat vuursjtelle? Iech han miech nit ópjereegd. Iech los miech dat sjun moeziekfes nit verzouwe. Doe han iech miech ing vaan jejole. 't Is doch óch ós fes. Woa vier zoeë sjtoots óp zunt.'
'Jer doe has reët. Iech jon noa 't jesjef um van al vuur 't sjtadion tse hoale.'
't Troed leuft durch de sjtroas. D'r Jer sjtikt de vaan oes.
'Ós fes. Ózze sjtoots,' fluustert heë.