2013aujoesII(laat u voorlezen!)

 

 

Zommerdaag


Heë hat mit de vinster ópjesjloffe. 't Is ing trope-temperatoer. D'r Hannes likt óp ing zie. Heë kan d'r sjterehimmel zieë. Jupiter sjiengt kloar. Mit neëver ziech Mercurius en Mars. En e sjtuk wieër sjteet d'r mond. Haof. Lanksaam kluurt ónger hön d'r horizon. Ing sjtrief. Tseechent ziech kloar aaf in 't sjwats-blauw van de naat. D'r mörje kunt vuurzichtieg eróp. D'r Hannes jenist 't natoersjpel. Heë zetst ziech reët. Umermt 't himmelsbild. E sjilderij vuur ziech alling. De sjwese naat druegt i zieng  vräud. Vrug ópsjtoa. An duur is 't nog jing tswantsieg jraad. In de velder kóm achtsing. Tswai drinkbechere hat e bij ziech. Wasser mit tsietroeën. Vuur de jroeëse hits wil d'r Hannes werm heem zieë. Óp de weëg tusje de dörper is winnieg verkier. Aaf en tsouw viert inne auto langs. Jemindlieg kaihel. Inne deë wus is. Sjleët jesjloffe. Noen noa zie werk. Inne lange hese daag vuur ziech.
Lanksaam weëd 't wermer. Went e fietst broecht d'r Hannes nit tse sjwese. D'r wink wingt keulde. Alling went e sjtóppe mós. Roetsje drupe langs 't jezich. Óp d'r tserukweëg viert inne fietser vuur 'm. Heë dreëgt inne PDM-trieko. Inne fietsplóg va lang jeleie. Heë is e bis-je verwaesje. D'r Hannes dinkt an ziene kammeraad. Deë in d'r himmel fietst. 'Jan, has te 't jezieë? PDM. 't Jieët 't nog. E fossiel.'
D'r Hannes mós laache. Tsezame mit d'r Jan wiedvoet.
De hits danst uvver d'r weëg. D'r Hannes drinkt d'r letste sjloek. Óp tsiet heem.  Trukt ziech de sjtrakke rennerkleier oes. Heë dinkt an ing reklaam vuur merkkleier oes de joare zivvetsieg. 'Kleier mósse los zitse. D'r wink kanne veule.  Kleier is vrijheet'.
D'r Hannes zetst ziech in d'r sjatte. 't Wingt inne werme wink. Óp d'r radio sjpilt e lidje: 'De tsiete endere ziech noeëts'.